5.9.06

Είναι πολύ "μπροστά" οι άνθρωποι...

CNN.com - Largely evangelical movement calls for public school pullout - Sep 4, 2006: "'One of the great missions of the public schools was to bring together children of divergent backgrounds -- I benefited from that,' he said. 'There is a loss in this.'"

Δεν υπάρχουν σχόλια: